Prijedlog otplatnog plana za reprogram postojećeg zaduženja Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva kredita kod MMF-a

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

 

 

Broj: 02-05-26137-16/12

Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

Na osnovu tačke V Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/12) i čl. 22. i 24. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 - Prečišćen tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

 1. Prihvata se prijedlog otplatnog plana za reprogram postojećeg zaduženja Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva kredita kod MMF-a po III Stand by aranžmanu pod slijedećim uslovima:

   

  - rok otplate 5 godina

  - grace period 24 mjeseca (uključen u rok otplate)

  - kamatna stopa promjenljiva, koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,08 % godišnje)

   

 2. Ministarstvo finansija će otplatni plan iz tačke 1. ovog Zaključka dostaviti Federalnom ministarstvu finansija. Nakon dobijanja saglasnosti od Federalnog ministarstva finansija, Vladi Kantona Sarajevo će biti dostavljen konačan prijedlog reprograma.

   

 3. Prijedlog odluke o reprogramu bit će upućen Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1