Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a

86. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" width="643">
<tbody>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><span lang="HR">Bosna i Hercegovina</span><br />
<span lang="HR">Federacija Bosne i Hercegovine</span></p>
</td>
<td align="center" rowspan="2" style="width: 60.1pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="middle" width="70">
<p align="center" class="MsoHeader" style="text-align: center;"><span class="inline inline-center"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="95" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/!GrbKantona.th... width="75" /></span></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><span lang="HR">Bosnia and Herzegovina</span><br />
<span lang="HR">Federation of Bosnia and Herzegovina</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="HR"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>KANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Vlada</span></b></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><b style=""><span lang="HR">CANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Government</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

12.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><font color="#000000">Broj: 02-05-24907-1</font><font color="#000000"><b>/</b></font><font color="#000000">12 </font></div>
<div align="justify"><font color="#000000">Sarajevo, 12.09.2012. godine</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><span>Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. </span><span>Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (&rdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&rdquo;, broj: 24/03 - Preči&scaron;ćeni tekst), </span><span>Vlada Kantona Sarajevo</span>, na <b>86.</b> sjednici održanoj <b>12.09.2012.</b> godine, donijela je sljedeći</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><font size="4"><b>Z A K LJ U Č A K</b></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li>
<div align="justify">Zadužuju se Ministar finansija, Ministar prostornog uređenja i za&scaron;tite okoli&scaron;a i menadžment KJKP &ldquo;Vodovod i kanalizacija&rdquo; d.o.o. Sarajevo da organizuju sastanak sa predstavnicima EBRD-a kako bi razmotrili i neke druge alternativne načine ispunjavanja obaveza prema kreditu EBRD-a koji su vezani za korekciju cijena vode, rokove otplate kredita i PDV-a.</div>
</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>
<div align="justify">Upotpunjen Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a potrebno je dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje kako bi se isti uvrstio u dnevni red sjednice Skup&scaron;tina Kantona Sarajevo koja će se održati u oktobru 2012. godine.</div>
</li>
</ol>

PREMIJER

Fikret Musić

<hr />
<p><!--[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
w\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;" width="643">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="163">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="60" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image001_0.thu... width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 248pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="331">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">web: </span></b> <span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">http://</span><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.ks.gov.ba/" style="color: blue; text-decoration: underline;">vlada.ks.gov.ba</a></span><br />
<b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">e-mail: </span></b><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"> <a href="mailto:ssv@ssv.ks.gov.ba" style="color: blue; text-decoration: underline;"> ssv@ssv.ks.gov.ba</a></span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;Fax: + 387 (0) 33 562-211</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Sarajevo, Reisa Džemaludina Čau&scaron;evića 1</span></p>
</td>
<td align="center" style="width: 111pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="149">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-preview " height="90" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image002.gif" width="90" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>