Prijedlog odluke o prestruktuiranju rashoda u Finansijskom planu prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo„ Sarajevo za 2012. godinu

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Odluka
Obrađivač: 
Ministarstvo za rad socijalu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-3/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 

 

 
O D L U K U
I
Daje se saglasnost na Odluku o prestruktuiranju rashoda u Finansijskom planu prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2012. godinu, broj: 05/1-1669/12 od 05.11.2012. godine.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 
 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1