Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Fakultet za saobraćaj i komunikacije za imenovanje dekana

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-4/12

Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 29. st. 1. i 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Kantona Sarajevo na 87. sjednici, održanoj 18.09.2012. godine donijela je

O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DEKANA

JAVNE USTANOVE FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

U SARAJEVU

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu da se prof. dr. Samir Čaušević imenuje za dekana Javne ustanove Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

 

            II

Dekan se imenuje na period od 4 godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1