Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za imenovanje direktora

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Odluka
Obrađivač: 
Ministarstvo za rad socijalu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-2/12

Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 29. st. 2. i 5. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94),
Vlada Kantona Sarajevo na 87. sjednici održanoj dana 18.09.2012. godine donijela je sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se Igor Kamočaji, profesor filozofije i sociologije, imenuje za direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

 

II

Direktor se imenuje na period od 4 godine.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1