Prijedlog odluke kojom se ne daje saglasnost Upravnom odboru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu da imenuje predloženog kandidata za dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu,

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Odluka
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-3/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 29. st. 1. i 2. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Kantona Sarajevo na 87. sjednici, održanoj 18.09.2012. godine donijela je sljedeću
O D L U K U

 
  1. Ne daje se saglasnost Upravnom odboru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, da se prof. dr. Nedžad Korajlić imenuje za dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu za naredni četverogodišnji mandatni period, jer procedura za izbor i imenovanje dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu nije provedena u skladu sa relevantnom zakonskom, kao i podzakonskom regulativom.

 
  1. Nalaže se Upravnom odboru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu da Konkurs za izbor i imenovanje dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu od 29.03.2012.godine poništi i objavi novi konkurs čiju će proceduru provesti u skladu sa relevantnom zakonskom, kao i podzakonskom regulativom.

 
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1