Prijedlog Amandmana XLIII - LIII na Ustav Kantona Sarajevo

92. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

01.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo pravde i uprave
Saziv: 
2010-2014

 

 

 

 

 

Broj: 02-05-27780-1.1/12

Sarajevo, 01.11.2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 92. sjednici održanoj 01.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

 

Vlada Kantona Sarajevo podnosi Predsjedavajućoj Skupštine Kantona Sarajevo Amandmane od XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 178. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 25/10, 14/11, 19/11 i 7/12).

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1