Prijedlog Agencije za privatizaciju FBiH za održavanje sastanka u vezi sa imovinom iz pasivnog podbilansa

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Kantonalna agencija za privatizaciju
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-17.4/12
Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 
Zadužuju se direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, pomoćnik direktora za pasivni podbilans Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, predstavnik Ministarstva pirvrede Kantona Sarajevo i Pravobranilac Kantona Sarajevo da postupe shodno dopisu Agencije za privatizaciju FBiH, broj: 06-49-847/12 od 21.09.2012. godine, a u vezi sa formiranjem centralnog registra za pasivni podbilans.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1