Vlada Kantona Sarajevo

Poziv nevladinim organizacijama na javnu raspravu

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je na svojoj web stranici objavilo prednacrt Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, pa vas pozivamo da uzmete učešće u konsultacijama, odnosno da svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst zakona, dostavite u roku od 10 dana Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na adresu Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo, ili na e-mail adrese: mpu@mpu.ks.gov.ba, hasan.zemanic@mpu.ks.gov.ba ili zlatan.karovic@mpu.ks.gov.ba.

Materijal možete preuzeti na ovom linku:

http://mpu.ks.gov.ba/aktuelnosti/prednacrt-zakona-o-drzavnoj-sluzbi-u-kantonu-sarajevo