Poziv na saradnju

Ured za kvalitet priprema materijal, dokument „Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom – SUQ za 2011. godinu“ koji razmatra Vlada Kantona Sarajevo. U skladu sa zahtjevima Standarda tačka 8.2.1 „Zadovoljstvo kupaca“, moraju se pratiti informacije u vezi sa zadovoljstvom korisnika usluga. Jedna od utvrđenih metoda u KS je i saradnja sa NVO sektorom, stoga molimo udruženja da dostave svoja zapažanja i stavove o uspostavljenoj saradnji sa Uredom za kvalitet i ostalim ministarstvima Kantona Sarajevo u 2011. godini.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak broj 02-05-28357-12.1/11 od 03.11.2011. godine, kojim se pristupa izmjenama i dopunama Sporazuma o saradnji Vlade KS i nevladinog sektora.
Ured za kvalitet poziva udruženja koja su potpisala Izjavu o pristupanju Sporazumu, kao i sve druge NVO, da uzmu aktivno učešće i dostave svoje primjedbe i prijedloge na Sporazum koji se nalazi u elektroskoj formi na našoj web stranici http://www.ks.gov.ba/node/3437.
Sve primjedbe i prijedloge dostaviti na e-mail adresu Ureda uk@uk.ks.gov.ba ili pismeno na adresu Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Ove aktivnosti vodit će se do 10. februara 2012. godine