Potpisivanje Memoranduma o saradnji

U cilju unapređenja prevencije i jačanja borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, te unapređenja saradnje i stvaranja kvalitetnijih pretpostavki za odvijanje budućih aktivnosti,
potpisan je Memorandum o razumijevanju između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, državne Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Mreže ACCOUNT. Memorandum o saradnji podržava provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (2015-2019) i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), te predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i ostvarivanje saradnje za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Ovom prilikom potpisan je i Memorandum o razumijevanju i saradnji između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i državne Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kojim se uspostavlja formalna institucionalna saradnja, koja se sastoji od različitih vidova i oblika podrške i pomoći. Ova saradnja odvijat će se kroz različite modalitete podrške, kao što su saradnja na izradi strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, razmjena informacija u vezi sa koordinacijom i nadzorom nad provođenjem strateških dokumenata, saradnja u razvoju programa i projekata iz oblasti prevencije korupcije, saradnja u razvoju sistema koordinacije nadležnih tijela zaduženih za implementaciju politika iz oblasti borbe protiv korupcije, i dr.

Potpisivanje je upriličeno 04.05.2017. godine, u prostorijama Kantona Sarajevo, a memorandume su potpisali predsjednik Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić.