Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aprata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo