Pokretanje postupka javne nabavke faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo