Plan Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

Ured za kvalitet pokrenuo je Preventivnu akciju 5/10 koja se odnosi na izradu Plana za borbu protiv korupcije, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Vijeća ministara BiH, kojom je obavezala sve nivoe vlasti da donesu svoje planove.
Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je predloženu akciju Zaključkom broj: 02-05-13985-22/11 od 21.04.2011. godine i svojim Rješenjem broj: 02-05-18214-5/11 od 26.05.2011. imenovala je Komisiju za izradu prijedloga Plana.
Komisija je izradila Prijedlog plana koji je Vlada razmatrala na 53. i 60. sjednici, da bi predloženi Plan nakon usaglašavanja bio usvojen na 88. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, Zaključkom broj: 02-05-25744-6/12 od 27.09.2012. godine. Istim zaključkom zadužena su resorna ministarstva da sačine svoje planove u roku od četiri mjeseca od usvajanja ovog plana.
U toku su aktivnosti na izradi planova za svako resorno ministarstvo posebno, koje se odvijaju uz punu saradnju sa Uredom za kvalitet.
Usvojeni Plan Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije: http://www.ks.gov.ba/node/23378
Zaključak Vlade kojim je Plan usvojen: http://vlada.ks.gov.ba/node/23321