Pitanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Gdje se ostvaruju prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom?

Sva propisana prava utvrđena zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, ostvaruju se u općinskom organu uprave prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Da li se na nivou Kantona Sarajevo može formirati mirovno vijeće?

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine predvidio je mogućnost formiranja mirovnog vijeća i za područje kantona. Međutim, ovaj zakon nije precizirao ko i na koji način formira mirovno vijeće. U tom smislu je upućena inicijativa resornom ministarstvu Federacije Bosne i Hercegovine kao i prijedlog da se jasno navede da se radi o jednom mirovnom vijeću za određeno područje (npr. za jedan kanton) čiji su članovi predstavnici poslodavaca i sindikata stalni članovi dok je jedan član, biran sa liste koju utvrđuje federalni/kantonalni ministar, promjenljiv.

Ministarstvo zdravstva

Zašto mi je potreban recept za lijek koji plaćam?

Svi lijekovi se prema načinu izdavanja, u skladu sa dozvolom za stavljanje lijeka u promet, svrstavaju na lijekove koji se izdaju samo na ljekarski recept i lijekove koji se izdaju bez recepta. U okviru grupe lijekova koji se izdaju na ljekarski recept lijekovi se mogu podijeliti na lijekove koji se finansiraju iz sredstava obaveznog osiguranja i lijekovi koji se finansiraju iz ličnih sredstava osiguranika. Način finansiranja lijeka ni u kom slučaju ne može promijeniti način izdavanja lijeka koji je utvrđen u postupku registracije lijeka.

Zašto na području Kantona Sarajevo ne mogu da nabavim lijek protiv ušljivosti za djecu u obliku spreja?

Lijek se može naći u prometu pod uslovom da je posjeduje dozvolu za stavljanje u promet u BiH koju izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.zahtjev za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet može podnijeti proizvođač sa sjedištem u BiH ili pravno lice koje zastupa stranog proizvođača i ima sjedište u BiH.
Navedeni sprej nema dozvolu za stavljanje lijeka u promet, ali se može naći u prometu na osnovu zahtjeva za interventni uvoz a što je regulisano odredbama zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 58/08).

U Martu 2009.godine ostvario sam pravo na dioptrijske naočale, inače sam ratni vojni invalid 100%. Da li to pravo mogu ponovo ostvatiti i kako?

Ratni vojni invalidi u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo mogu ostvariti pravo na dioptrijske naočale nakon pregleda ljekara specijaliste a na osnovu medicinskih indikacija i to (Miopia i Hypermetropia-dioptrija na daljinu). Pravo na naočale se ostvaruje svakih 30 mjeseci. Obim prava utvrđen je Odlukom o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br.: 13/04 i 11/06).

Završila sam Fakultet zdravstvenih studija , da li i ja mogu popuniti zahtjev za obavljanje pripravničkog staža?

Za sada su započete aktivnosti samo na nivou srednjih škola zdravstvenog usmjerenja, što ne znači da se u doglednom periodu neće omogućiti obavljanje pripravničkog staža i Vama.

„Da li za građane Kantona Sarajevo ili bar za kategoriju boraca postoji fond pri Kantonu Sarajevo iz kojeg se finansijska sredstva u slučaju hitne zdravstvene pomoći mogu staviti na raspolaganje oboljelom licu odmah“?

Pružanje zdravstvenih usluga u slučajeva hitne medicinske pomoći, obezbjeđuje se i pruža bez uslovljavanja u svim zdravstvenim ustanovama, što znači da se zdravstvena skrb ovih slučajeva, odnosno stanja, može ostvariti u svim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo. Pružanja zdravstvenih usluga u hitnim slučajevima, znači ne može se uslovljavati plaćanjem, već se ova pitanja naknadno rješavaju, naravno ako se radi o stvarnim hitnim slučajevima koji ugrožavaju život pacijenta, odnosno urgentnim stanjima.
Kada se radi o urgentnim stanjima koji zahtjevaju komplikovane dijagnostičke i terapijske tretmane, koji se ne izvode u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo odnosno u Bosni i Hercegovini, u medicinski indiciranim slučajevima uz prijedlog ljekara sa odgovarajuće Klinike, moguć je nastavak liječenja izvan Bosne i Hercegovine ili izvan Kantona Sarajevo.
U takvim slučajevima, a u skladu sa propisanim procedurama uz priloženu medicinsku dokumentaciju i prijedlog ljekara odobrava se liječenje u inozemstvu, odnosno izvan Kantona Sarajevo i obezbjeđuju se finansijska sredstva u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - Fond solidarnosti.
Inače Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju kao ni drugim zakonskim propisima, nije predviđen poseban fond za finansiranje hitnih slučajeva.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema budžetom planirana sredstva za slučaj hitne zdravstvene pomoći.

Nisam u mogućnosti da platim 30 KM mjesečno za osiguranje tokom staža. Da li se mogu osloboditi plaćanja?

Uz zahtjev koji ćete podnijeti treba priložiti i dokaz da spadate u socijalno ugrožene kategorije a u skladu sa članom 9. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/14)

Da li postoji zakonski propis kojim je regulisan način ovjere i priritet u ovjeri zdravstvene legitimacije-knjižice.

Način i prioritet u ovjeri zdravstvene legitimacije/knjižice sadržan je u Uputstvu o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije(Službene novine Federacije BiH broj:11/00 tačka 4 i 5.) kojom je dfinisano da se Zdravstvena legitimacija ovjerava prije korištenja zdravstvene zaštite. Ovjeru zdravstvene legitimacije vrši nadležni kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja.
Ovjera zdravstvene legitimacije prema navedenom Uputstvu vrši se svakog mjeseca, izuzev kod pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine koji ovjeru vrše svaka tri mjeseca a korisnicima penzija kao dokaz osiguranja, umjesto ovjere, služi odrezak zadnje penzije.

Kada dobijem vaše riješenje, kome ću se obratiti u ustanovi?

Na web stranici Ministarstva zdravtsva ćemo objaviti sve kontakt osobe svih ustanova tako da ćete imati ime i prezime osobe kojoj ćete se javiti.

Nezaposleni sam Doktor medicine a imam želju da specijaliziram epidemiologiju. Možete li mi reći da li postoji mogućnost odobravanja specijalizacije i samofinansiranja iste ili me na specijalizaciju mora uputiti neka od zdravstvenih ustanova?

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljana Bosne i Hercegovine na lični zahtjev (Službene novine Federacije BiH, broj 68/10, 81/10), koji se primjenjuje od 29.10.2010. godine, utvrđeno je članom 2., da lica koja imaju stručno zvanje zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom, mogu na lični zahtjev zatražiti od Federalnog ministarstva zdravstva odobrenje specijalizacije odnosno subspecijalizacije, pri čemu sami snose troškove specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža, kao i troškove polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita.
Stoga, potrebno je da se zdravstveni radnik obrati Federalnom ministarstvu zdravstva sa dokumentacijom propisanom članom 3. Pravilnika, a Federalni ministar zdravstva donosi Rješenje o odobrenju specijalizacije odnosno subspecijalizacije u roku od 30 dana od dana podnošenja uredno dokumentiranog zahtjeva.

Da li bih mogao/la staž započeti sa specijalnim dijelom a opšti dio kasnije obaviti?

Broj kandidata koji će se moći uputiti na staž svakog prvog u mjesecu će zavisiti od kapaciteta zdravstvenih ustanova. U ovom periodu trebamo uskladiti sve mogućnosti zdravstvenog sistema i potrebe svih pripravnika sa iskazanim željama.

Završio sam Stomatološki fakultet u Sarajevu, obavio pripravnički staž i položio Stručni ispit u martu 2010.godine. S obzirom da ne mogu da zasnujem radni odnos, želim da radom u stomatološkoj ordinaciji obezbjedim egzistenciju. Napominjem da sam strani državljanin sa urednom dozvolom boravka i radnom dozvolom.

Zakonom o zdravtsvenoj zaštiti je definisano da:
Privatnu praksu, između ostalog može samostalno obavljati zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom pod uslovom i da je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije, kao i ostali uvjeti utvrđeni članom 162. Zakona o zdravstvenoj zašttiti;
Međutim, domaća i strana fizička, odnosno pravna lica mogu biti osnivači: poliklinike, opšte bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizovane zdravstvene ustanove u svim oblicima svojine. Ostali uslovi za obavljanje zdravstvene djelatnosti u vidu zdravstvene ustanove su definisani članovima 55., 56., 57., 58., i 59 pomenutog Zakona.

Vlasnik jedne privatne apoteke me želi primiti na staž. Da li ćete mi moći omogućiti da započnem staž u toj privatnoj apoteci?

Pripravnički staž obavlja se u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje federalnog ministra zdravstva o ispunjenosti uvjeta u pogledu kadra, prostora i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje pripravničkog staža,ili kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme koji obavlja privatnu praksu najmanje pet godina, i to da:
• imaju organizacione jedinice prema zahtjevima pojedinog dijela pripravničkog staža, odnosno stručne prakse;
• u toj organizacionoj jedinici u punom radnom vremenu radi zdravstveni radnik sa položenim stručnim ispitom koji ima viši, a najmanje isti stepen stručne spreme zdravstvenog usmjerenja;
• organizaciona jedinica ima potrebnu medicinsko- tehničku opremu i prostor za uspješno provođenje programom predviđenog osposobljavanja prema zahtjevima savremene medicine.
Zdravstvena ustanova ili zdravtsveni radnik visoke stručne spreme koji obavlja privatnu praksu najmanje 5 godina se treba obratiti Ministarstvu zdravstva i priložiti dokaz da ispunjava navedene kriterije.

Gdje se prijavljuje i polaže stručni ispit zdravstvenih radnika koji smo obavezni polagati?

Nakon obavljenog pripravničkog staža, zdravstveni radnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja polažu stručni ispit pred ispitnom komisijom Federalnog ministartsva zdravstva, a zdravstveni radnici koji su završili školu zdravtsvenog usmjerenja pred ispitnom komiisjom kantonalnog ministartsva zdravstva. Izuzetno, zdravstveni radnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja po bolonjskom procesu, odmah nakon završenog obrazovanja mogu pristupiti polaganju stručnog ispita pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva
Odgovor:

Gdje se može nabaviti pripravnička knjižica?

Pripravnička knjižica se može kupiti u trafici na tranvajskoj stanici kod Katedrale.

Na koji način se mogu žaliti na zdravstvenu uslugu koja mi je pružena, odnosno na postupak zdravstvenog radnika?

Zakon o o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10) je definisao da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor neposredno ili pisanim putem direktoru zdravstvene ustanove odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu. Direktor odnosno nosilac odobrenja za privatnu praksu je dužan bez odlaganja pokrenuti proceduru utvrđivanja svih bitnih okolnosti i činjenica iznijetih u prigovoru i u roku od sedam dana od dana podnošenja prigovora, donijeti odluku.
U slučaju da pacijent nije zadovoljan odlukom direktora zdravstvene ustanove, odnosno nosioca odobrenja za privatnu praksu, ima pravo zaštitu svojih prava zatražiti kod nadležnog ministra zdravstva, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Protiv konačnog rješenja nadležnog ministra zdravstva iz člana 42. stav 2. ovog zakona, pacijent može tražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda u skladu sa zakonom.

Za prijavu na staž potrebno je da dostavim potvrdu sa biroa koju ne posjedujem jer radm/studiram. Da li je potvrda sa biora neophodna.?

Molimo vas da nam uz zahtjev dostavite podatak o radnom vremenu / terminima predavanja na koja ste obavezni ići kako bi se vidjelo da li možete raditi /studrati i stažirati istovremeno. Pripravnički staž podrazumijeva puno radno vrijeme u ustanovi u kojoj obavljate staž, kako bi ste stekli znanje i vještine potrebne za polaganje stručnog ispita što je preduslov za samostalno obavljanje posla.

Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i čula sam da pripravnički staž treba da obavim u trajanju od 6 mjeseci u odnosu na dosadašnjih godinu dana. Pored dužine staža koji treba da obavim nejasno mi je da li Vaše Ministarstvo će i dalje objavljivati javni poziv za prijem pripravnika, kako bi smo staž obavili i pristupili polaganju stručnog ispita za samostalan rad.?

U skladu sa odredbama člana 142. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) koji je stupio na snagu 10. avgusta ove godine između ostalog utvrđeno je sljedeće:

"Zdravstveni radnici sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja, odnosno srednjom školom zdravstvenog usmjerenja, obavezni su nakon završenog obrazovanja obaviti pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci.

Federalni ministar pravilnikom propisuje:
- sadržaj i način provođenja pripravničkog staža,
- uslove koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž;
- sadržaj i obim stručne prakse dodiplomskog studija medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvenog studija završenog po bolonjskom procesu, a koji je ekvivalentan pripravničkom stažu za doktore medicine, doktore stomatologije, magistre farmacije i lica sa završenim fakultetom zdravstenih studija koji su studij medicine, stomatologije, farmacije, kao i zdravstveni studij završili po predbolonjskom procesu;
- sadržaj, program i način polaganja stručnoga ispita;
- sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 2004.godine raspisivalo javni poziv za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo, isključivo za zdravstvene radnike u svrhu obavljanja pripravničkog staža i to:

- doktora medicine
- doktora stomatologije
- magistara farmacije
- diplomiranih zdravstvenih radnika
- viših medicinskih tehničara

Napominjemo činjenicu da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa ovom aktivnošću imalo namjeru dati skromni doprinos diplomiranim zdravstvenim radnicima koji diplomiraju na izuzetno teškim fakultetima zdravstvenog usmjerenja i pomoći im u obavezi ispunjavanja preduslova za dobijanje odobrenja za samostalan rad, odnosno polaganje stručnog ispita.

Započela sam staž prije 3 mjeseca. Da li trebam popunjavati obrazac i podnijeti zahtjev za nastavak staža?

I Vi trebate podnijeti zahtjev i dostaviti nam podatak koji dio staža ste završili, kako bi se za ostatk staža izdalo riješenje i obezbijedio nastavak stažiranja.