Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina Bana 7
226-378 226-379 Ostalo
UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-434 info@ugip.ks.gov.ba Kantonalna uprava u sastavu ministarstva
UPRAVA ZA STAMBENA PITANJA
Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
+387(0)33 770-179 info@usp.ks.gov.ba
http://mpz.ks.gov.ba/sektori/uprava
Kantonalna uprava u sastavu ministarstva
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
Branilaca Sarajeva 21/IV
+387(0)33 550 285 +387(0)33 443 189 ku-sume1@bih.net.ba, info@us.ks.gov.ba Kantonalna uprava u sastavu ministarstva
URED ZA KVALITET
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-217 http://vlada.ks.gov.ba/uk Služba
URED ZA ZAKONODAVSTVO
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-449 Služba
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR”
Hamze Čelenke 1, Ilidža
523-550 523-550
VETERINARSKA STANICA SARAJEVO
Nikole Šopa 41
+387(0)33 770 350 vetstanicasa@bih.net.ba
http://veterinarska.ba
Kantonalno javno preduzeće
Veterinarski fakultet
Zmaja od Bosne 90
655-922 610-908 http://www.vfs.unsa.ba/ Javna ustanova
VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
Jaroslava Černija 8
+387(0)33 237-655 http://www.viksa.ba Kantonalno javno komunalno preduzeće
Zavod “Mjedenica”
Mjedenica 34
207-963 207-962 http://www.zamjed.edu.ba Javna ustanova
ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 173
+387(0)33 257-750, + +387(0)33 202-573 zalcnarc@bih.net.ba
http://www.zalcnarc.net/
Javna ustanova
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
Kolodvorska 14
+387(0)33 722-334 +387(0)33 655-939 hitnabih@yahoo.com
http://www.hitnasa.com
Javna ustanova
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-267 http://zis.ks.gov.ba Samostalna kantonalna upravna organizacija
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Kaptol 3
+387(0)33 206-310 http://zik.ks.gov.ba Samostalna kantonalna upravna organizacija
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
Dr.Mustafe Pintola 1
+387(0)33 624-470 gzavod@bih.net.ba
http://www.zzjzks.ba
Javna ustanova
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 2
+387(0)33 656-246 http://www.medicinarada.com.ba/ Javna ustanova
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
Branilaca Sarajeva 26
+387(0)33 664-638 http://zpr.ks.gov.ba Samostalna kantonalna upravna organizacija
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Branilaca Sarajeva 21
+387(0)33 275-660 +387(0)33 275-661 zbpp@zbpp.ks.gov.ba
http://zbpp.ks.gov.ba/
Samostalna kantonalna upravna organizacija
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
Patriotske lige 36
+387(0)33 200-183 http://www.sportskamedicina.com.ba/ Javna ustanova