Online prijava korupcije i zadovoljstvo korisnika usluga

Ured za kvalitet, u saradnji sa Timom za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019. i Zavodom za informatiku i statistiku, izradio je aplikaciju za online prijavu korupcije. Krajem februara 2016. godine, aplikacija je instalirana na web stranicama ministarstava Kantona, čime je data mogućnost za jednostavniji i brži način prijave korupcije od strane građana.

Također, pored već ustaljene prakse da se u Šalter sali Kantona nalaze upitnici namijenjeni za Sistem kvaliteta, koji se odnosi na prijedloge, sugestije i primjedbe na rad državnih službenika, postavljeni su i prijavni obrasci za korisnike usluga ministarstava Kantona. Popunjene obrasce treba ubaciti u zapečaćeno sanduče koje se komisijski otvara, a prijava se prosljeđuje nadležnom ministarstvu na daljnje postupanje.