Održana konferencija povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije: Kanton Sarajevo ponovno istaknut kao pozitivan primjer u borbi protiv korupcije u BiH

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u Hotelu Holiday u Sarajevu u petak je održana konferencija kojoj su prisustvovali brojni ambasadori te predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i organizacija koje rade na sprečavanju korupcije.

Prije početka konferencije velikom broju prisutnih predstavnika medija obratio se Hasim Šabotić, direktor pomenute državne agencije, kazavši da korupcija razara BiH, a da država malo čini da bi se ovaj problem smanjio. Zaključio je i obećao da će se potruditi da u narednom periodu uradi više kako bi se Bosna i Hercegovina pomakla s mjesta jedne od najkorumpiranijih država na svijetu.

V.d. direktorica Transparency Internationala u BiH Ivana Korajlić poručila je, ovom prilikom, kako se konstantno ponavlja da nema napretka u borbi protiv korupcije.

“Iz godine u godinu kroz obilježavanje ovog dana stalno se susrećemo s istim problemima i istim komplikacijama. Konstantno ponavljamo da nema nikakvog napretka, ni kada je riječ o unapređenju zakonskog okvira u borbi protiv korupcije, niti kada govorimo o provedbi samih zakona”, rekla je Korajlić.

Naglasila je da je u posljednih godinu dana jedini "napredak" činjenica da je korupcija dosta transparentnija sada.

“Imamo još otvorenije zloupotrebe javnih sredstava, nepotizma i klijentelizma. Korupcija postoji u svakom segmentu društva i što je najgore, postoje i otvoreni pristici politike na društvo koje bi trebalo da se bori protiv korupcije. Načini na koje se vlast vodi trenutno u našoj državi ne ulijevaju povjerenje da će se dosta toga promijeniti u budućnosti”, kazala je Korajlić dodavši da je bitan pritisak civilnog društva, medija i međunarodne zajednice i Evropske unije, čiji je zadatak da prisili BiH da obavi zadatke koje je preuzela te da se ne dešava da sve na kraju ostane na papiru.

Ona je naglasila da je nemoguće znati koliko je novca do sada otišlo na korupciju.

“Morali biste pratiti svaku marku da biste to znali, problem je što je kod nas veliki dio korupcije zapravo legalizovan i ne smatra se nečim nezakonitim, iako po samoj svojoj prirodi predstavlja korupciju”, pojasnila je Korajlić.

Na pitanje o prijedlogu zakona o sukobu interesa BiH je izjavila da je zakon bio u parlamentarnoj proceduri i na sjednici Predstavničkog doma i da je trebalo da se uspostavi nezavisno tijelo za provedbu zakona te se trebala uvesti kontrola nad imovinskim kartonima nosilaca javnih funkcija, ali je u prošlom mandatu osam predstavnika različitih političkih stranaka podnijelo ovu inicijativu, nije bilo dovoljno efikasnosti u samoj proceduri te samim tim zakon nije usvojen.

Prisutnima su se obratili i ambasadori Britanije, Njemačke i Italije, zamjenik ambasadora SAD-a u BiH te direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH u Sarajevu, a svi oni su rekli da izražavaju nadu da će se situacija uskoro popraviti te da Bosni i Hercegovini treba pomoć Evropske unije da smanji količinu korupcije u svojim redovima.

Ambasador Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini Matthew Field naglasio je kako korupcija i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za BiH na njenom euroatlanstkom putu.

“UK stoji 'rame uz rame' sa svima u BiH koji su predani u borbi protiv korupcije. Vrijeme je za ozbiljne reforme. Borba protiv korupcije nije borba jednog čovjeka, a da bi se desila promjena izabrani političari trebaju voditi reforme koje odražavaju potrebe i prioritete svih građana u BiH”, istakao je ambasador Field.

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini Nicola Minasi izjavio je kako korupcija u BiH predstavlja društveni fenomen koji pogađa svaku poru društva i svakog građanina.

Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann kazala je kako su ponovno aktuelne iste kritike te da se i ove godine može konstatirati kako je korupcija isuviše prisutna u BiH, od najviših do najnižih nivoa.

Zamjenica šefa Misije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ellen J. Germain konstatirala je kako korupcija prožima i nagriza BiH, usporava njen razvoj i podriva potencijale BiH za pristupanje EU, i što je najvažnije, ugrožava napredak u pitanjima koja bi značila poboljšanje života prosječnog građanina.

Konferencija je bila posvećena različitim aspektima suzbijanja korupcije u BiH, a okupila je predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, kao i članove diplomatskog kora u zemlji, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u BiH te predstavnike zemalja regije, Evropske unije i sudionike iz organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti prevencije korupcije u BiH.

Održana je u tri dijela.

Uvodni na kojem su o ovoj, nažalost, najrasprostranjenijom društvenoj pošasti govorili direktor Šabotić, šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Wigermar, ambasadori pomenutih zemalja, šef Misije OSCE-a Bruce G. Berton te predstavnici Transparency Internationala BiH i ACCOUNT-a Ivana Korajlić i Eldin Karić.

U okviru Panela I prisutnima su o “Prevenciji korupcije i BiH, izazovima i postignućima” govorili zamjenik direktora državne agencije Dragan Slipac, šef Antikorupcionog tima Vlade FBiH Sead Lisak, predstavnica Ministarstva pravde Republike Srpske, koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić, predsjedavajuća Tima Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Bokšić, predsjedavajuća Tima Zeničko-dobojskog kantona Meliha Omerspahić, predstavnik ACCOUNT-a Eldin Karić.

U okviru Panela II ove konferencije, uz moderiranje predstavnika Delegacije EU u BiH (EUD) Richarda Wooda, uvodničari su iznosili svoje stavove o tome kako biti efikasniji u prevenciji korupcije u BiH.

Tako je predsjedavajući Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić potcrtao kako je, uz podizanje svijesti građana BiH o štetnosti korupcije, jedno od ključnih pitanja i kako biti efikasan u sprečavanju pojavnih oblika korupcije, tj. kako prevenirati i spriječiti koruptivna ponašanja.

„Iz perspektive iskustava na Kantonu Sarajevo, moram istaknuti da su se Tim i novosnovani Ured susreli sa brojnim izazovima i političkim pritiscima. Neki od aktera na današnjem panelu su i sami bili sudionici tih dešavanja i upoznati su sa političkim intencijama da se onemoguće aktivnosti borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevu, iako se Tim, sa mjerama i aktivnostima koje je poduzimao i poduzima, iskazao kao istinski pionir i predvodnik na ovom polju u Bosni i Hercegovini. Zašto je važno ovo spomenuti? Iz prostog razloga što je iskustvo pokazalo da su, bez snažne podrške i stalnog monitoringa međunarodne zajednice, aktivnosti na prevencije i borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, još uvijek nemoguće. Ohrabrujuće je da je, prema strateškom dokumentu usvojenom od strane novoformirane skupštinske većine, borba protiv korupcije je istaknuta kao prioritet, a  Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kao nosilac aktivnosti“, kazao je predsjednik Kafedžić.

Naglasio je i kako će u smislu prethodno navedenog, istaknuti nekoliko ključnih tačaka i polazišnih osnova za postizanje veće efikasnosti u prevenciji korupcije u Kantonu Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

"- Najveći mogući stepen neovisnosti i izolovanosti od utjecaja politike na tijela i institucije (ad hoc ili stalno osnovana) koja se bave antikoruptivnim aktivnostima. Upravo u ovom dijelu najznačajnija je uloga aktera međunarodne zajednice prisutnih na području Bosne i Hercegovine koji moraju biti najglasniji zagovarači, lobisti, nadzor i garant obezbjeđenja neovisnosti u radu, prevenciji, otkrivanju i procesuiranju koruptivnih dijela;
- Posmatrajući strateški dokument grupe G7 – Aktivnosti u borbi protiv korupcije, primjetit ćete da se nadzor nad javnim nabavkama, trošenjem javnih sredstava, te generalno kreiranjem pretraživih baza podataka koje procese čine transparentnijim, stavlja na prvo mjesto aktivnosti na kojima će zemlje težiti, promovirati i insistirati. Upravo navedeno potvrđuje ispravnu opredjeljenost Tima i Ureda u Kantonu Sarajevu za kreiranjem baza podataka kao preventivnog alata. Do sada su uspostavljene baza podataka javnih nabavki, registar imenovanih lica, a u već su u toku aktivnosti na izradi registra identifikovanih i klasificiranih rizika u javnom sektoru kantona, registra transfera, poticaja i državne pomoći, registra nalaza inspekcijskih nadzora u javnom sektoru, itd. Paralelno sa navedenim aktivno se radi na kreiranju i izradi prilagođenog i specijaliziranog softvera koji će biti u mogućnosti, po zadanim parametrima, međusobno povezivati i upoređivati podatke iz uspostavljenih baza, što će stepen prevencije korupcije podići na značajno viši nivo;
- Aktivnost na kojoj insistiramo od kada smo osnovani i na kojoj će ostati naše težište je i donošenje zakona o porijeklu imovine. Ohrabruje činjenica da je donošenje tog propisa predviđeno strateškim dokumentom nove većine u zakonodavnom tijelu, a sa svoje strane ćemo dati preporuku i vršiti pritisak da to bude jedna od prioritetnih tačaka za usvajanja i provedbu;
- Kroz aktivnosti koje provodimo na terenu, te analize istih, uočili smo da se u velikoj mjeri ne poštuju i ne provode preporuke Ureda za reviziju institucija, što u praksi prolazi bez ikakvih posljedica i sankcija za rukovodeća i upravljačka tijela. Stava smo da se ta praksa mora promijeniti, jer bi se upravo poštivanjem preporuka u značajnoj mjeri unaprijedio sistem javne uprave, što opet u konačnici vodi ka onemogućavanju i prevenciji korupitivnih ponašanja. Preporuke Ureda i Tima u ovom segmentu su dvosmjerne. Prve se odnose na redefinisanje osnivačkih akata institucija kojima je Kanton osnivač, kroz koje će se kao osnov za sankcionisanje rukovodstva i upravljačkih tijela, predvidjeti i nepoštivanje i neprovođenje preporuka revizije (Ureda za reviziju, eksterne revizije i interne revizije). Druge se odnose na preporuke prema izvršnoj vlasti da se sistematičnije prate, analiziraju i preveniraju preporuke revizije. Šta to praktično znači? Praktično to značl da će izvršna vlast preporuke date jednoj instituciji primjenjivati i provoditi i prema svim drugim institucijama na koje je primjenjivo što će učiniti javnu upravu efikasnijom i uređenijom. Sa svoje strane, Ured će u tom smislu u narednom periodu prikupljati periodične izvještaje i date preporuke po revidiranim oblastima od strane interne revizije, analizirati kritične tačke i davati preporuke prema izvršnoj vlasti za sistemska unapređenja. Kao što će registar nalaza inspekcijskih nadzora ukazati koje su to slabe tačke na kojima se najčešće prave prekršajni propusti, tako će i analiza izvještaja i preporuka interne revizije ukazati na slabosti u sistemu i pokazati pravac potrebnog djelovanja;
- Možda i najveći značaj analitičkog softvera koji je u izradi je što će omogućiti kreiranje tzv. 'crne liste'. Tačnije, imat će mogućnost da izolira institucije i organe koji imaju značajan procenat odstupanja odnosno rizičnih ponašanja po različitim segmetima (obuhvaćenih različitim bazama. Primjera radi, izdvojit će instituciju koja ima angažovana lica u sukobu interesa, nema uspostavljen sistem pristupa informacijama, nema dostupne interne akte putem web stranice, izrečene su joj prekršajne sankcije po izvršenim nadzorima, ne provodi preporuke interne/eksterne revizije,...). Obilježavanje subjekata čija ponašanja u upravljanju i trošenju javnim novcem odstupaju od propisanih je prihvaćena i postaje standarizovana praksa koja u svojoj suštini ima za cilj prevenciju, kroz zapriječenu sankciju, odnosno svijest da ćete u suprotnom biti „markirani“ i vidljivi. Nešto slično već postoji na međunarodnom nivou u javnim nabavkama, a Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje se pripremaju u Bosni i Hercegovini takođe predviđaju formiranje 'crne liste';
- U više navrata smo već inicirali i fokus će nam i dalje biti na donošenju propisa (na svim nivoima vlasti u BiH) o zaštiti prijavitelja korupcije. Bez kvalitetnog i provodivog propisa ove vrste iluzorno je pričati o borbi protiv korupcije, bilo preventivnoj bilo onoj post festum, odnosno represivnoj;
- Među zacrtanim aktivnostima, na kojoj će se insistirati u narednom periodu, je i dodatno normativno reguliranje, kao i sistemsko uređenje dostuposti informacija o radu institucija koje upravljaju javnim sredstvima. Onog momenta kada postignemo da akti o radu institucija postanu dostupni javnosti, kao i kada sistemski 'primoramo' rukovodstva institucija da adekvatno sprovode i poštuju Zakon o slobodi pristupa informacijama, učinit ćemo rad javnog sektora vidljivijim, transparentnijim, što će omogućiti lakši, efikasniji i kvalitetniji nadzor nad radom, odnosno posljedično u većem obimu će se prevenirati i onemogućiti koruptivna ponašanja;
- I na koncu, jedna stvar čiji značaj uvijek posebno ističem i u svojim usmenim i u pisanim izlaganjima. Edukacija!!! Svi, ali zaista svi, moramo raditi na edukaciji i širenju svijesti o štetnosti korupcije. Cijenim da je trenutno najveći problem percepcije korupcije što se u široj javnosti posmatra kroz prizmu 'pribavio je sebi nešto', a ne kroz prizmu 'oštetio je sistem, odnosno oteo je lično od mene kao nekoga ko izdvaja za taj sistem'. Onog momenta kada javnost odnosno građani i građanke pojedinačno počnu posmatrati korupciju kao činjenje na štetu njih samih, tada ćemo moći zaista da se borimo protiv korupcije. Upravo iz tih razloga edukacija, koja mora početi iz školskih klupa, je ključna kada govorimo o efikasnijoj prevenciji. Tim i Ured su na tom polju već imali značajne aktivnosti, kako kroz organizovane radionice i edukacije, tako i izradom priručnika odnosno edukativnog materijala koje službenici u javnom sektoru mogu koristiti u svakodnevnom radu. U narednom periodu će se raditi na posebnom setu strateških preporuka prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a koje će za cilj imati sistemski pristup podizanju svijesti i edukaciji o štetnosti korupcije. Jer ne zaboravimo, borba protiv korupcije počinje edukacijom, a završava represijom!!!“, obrazložio je ovom prilikom predsjednik Kafedžić svoje detaljni plan efikasnosti u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

Tokom ovog drugog Panela još su o istoj temi govorili predstavnica OSCE-a u BiH Ljiljana Perkušić, predstavnici agencija za borbu protiv korupcije Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Ovaj panel je zatvorila v.d. direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić koja je u masi negativnih komentara izrečenih na račun rada institucija koje se bave borbom protiv korupcije svih nivoa bh. vlasti ipak istakla i pozitivne primjere, i to među njima Kanton Sarajevo koji je do sada poduzeo najviše konkretnih koraka u borbi protiv korupcije te namjere Tima ZDK-a, a koji nagovještava da će slijediti Kanton Sarajevo.