Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcijei deratizacije objekata KS - LOT 1