Vlada Kantona Sarajevo

Obavještenje o nastavku 30. sjednice Skupštine KS

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/, 03. novembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u ONLINE formatu, uz direktan prijenos na Televiziji Sarajevo.

Materijali za ovu sjednicu nalaze se na WEB stranici http://skupstina.ks.gov.ba

 

Dnevni red nastavka 30. radne sjednice je:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-hitni postupak;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice –Južne longitudinale;

5. Prijedlog odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo, broj: 01-04-38520/20 od 05.10.2020. godine;

6. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo u svrhu izgradnje spomen obilježja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu, na zemljištu označenom kao k.č. 40/27 k.o. Sarajevo IV

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ljuca Džemal);

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mahmutović Adil);

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Suljović Mirsad);

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina (Huremović Samir);

11. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo

12. a) Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu

12. b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2020. godinu

13. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu

13. b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” za 2020. godinu

13. c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Pozorište mladih Sarajevo” 2020. godinu

13. d) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Kamerni teatar ' 55” Sarajevo za 2020. godinu

13. e) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS” za 2020. godinu

13. f) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Muzej Sarajeva” za 2020. godinu

13. g) Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa”, Sarajevo za 2020. godinu;

13. h) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu

13. i) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” za 2020. godinu

13. j) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo za 2020. godinu

13. k) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” za 2020. godinu

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu;

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu;

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu;

17 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2020. godinu;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu.

20. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine;

21. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart 2020. godine - avgust 2020. godine

22. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

23. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti

24. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2019. godinu (zbirno);

25. Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo

26. Inicijativa za donošenje Zaključka u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine

Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2020. godine

Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2020. godine

-Akcioni plan za provedbu Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-32508/20 od 25.08.2020. godine, a u vezi sa Informacijom o preduzetim mjerama i prijedlozima mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa (COVID-19), a koja je razmatrana na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 25.08.2020. godine

- Informacije o realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-10778-2/20 od 23.04.2020. godine, sačinjena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 21.09.2020 i 20.05.2020. godine

 

Srdačan pozdrav,

Služba za protokol i press KS

03.11.2020 - 10:00