Vlada Kantona Sarajevo

Obavještenje medijima za 34. radnu sjednicu Skupštine KS sa Dnevnim redom

Poštovane kolege,

obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA), 7. aprila 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 34. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati online, a biće emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Dnevni red ove sjednice je:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo-hitni postupak;

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;

4. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu;

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2021. godinu;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe -II faza;

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz H, Lamela H2, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Voljevica Kenan i Voljevica Sabrina iz Sarajeva;

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salmir Kaplan);

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine;

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo;

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Društvom za izdavačku i štamparsku djelatnost „Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo;

16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2020. godine-februar 2021. godine;

17. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

18. Izvještaj o poslovanju KJU "Gerontološki centar za 2020. godinu.

Srdačan pozdrav,

Služba za protokol i press KS

07.04.2021 - 10:00