Ministarstvo za boračka pitanja KS obezbijedilo je ogrjevni materijal za pripadnike boračkih populacija

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je putem Direkcije za robne rezerve obezbijedilo 3.200 m³ bukovog ogrjevnog drveta za oko 800 pripadnika boračke populacije, tako da će svaki korisnik ovog prava dobiti 4 m³ ogrjevnog drveta. S ciljem pravednije i racionalnije realizacije prava pripadnika boračke populacije na ogrjev u toku 2011.godine, Ministarstvo za boračka pitanja KS je donijelo smjernice po kojima će listu korisnika izrađivati članice Koordinacije boračkih udruženja KS. Prilikom formiranja liste korisnika, posebno se vodilo računa da se na listi ne nađu oni koji su to pravo već iskoristili. Za prijevoz ogrjeva, pokrenut će se procedura, koja podrazumijeva obezbjeđivanje jednog ili dva kamiona, a koju će također provesti boračka udruženja Koordinacioog odbora. Korištenje ovog prava će početi nakona dostavljanja liste i naloga od strane Ministarstva za boračka pitanja isporučiocu. U toku je i realizacija projekta banjske i klimatske rehabilitacije, za koju je potrebna procedura provedena ranije i prve grupe pripadnika boračke populacije su već započele rehabilitaciju u institucijama sa kojima je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u ranijem periodu potpisalo Sporazum o banjsko-klimatskoj rehabilitaciji.