Peta redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo 28. juna 2011. godine

Peta redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održat će se u utorak 28. juna 2011.godine sa početkom u 09:00 sati, zaključio je Kolegij Skupštine na danas održanoj redovnoj sjednici. Na dnevnom redu pomenute sjednice naći će se, između ostalog: Prijedlog zaključka o prihvatanju Rezolucije o Srebrenici Evropskog parlamenta; Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine; Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo; Prijedlozi odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo i Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opća bolnica); Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt o koncesiji između Vlade Kantona Sarajevo i Glavne uprave za imovinu i opće poslove, Služba za upravljanje nekretninama AP Friuli Venezia Giulia (Italija); Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2011. godinu; Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska; Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvnog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013. godina sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo; Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2010. godinu i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2010. godinu; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2011. godinu; te Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju ustanova iz oblasti zdravstva - Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo, JU „Apoteke Sarajevo“ i Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH svi za 2010. godinu. Kako je dogovoreno na današnjoj sjednici, termin održavanja nastavka Četvrte radne sjednice Skupštine KS utvrdit će se naknadno.