Održana 15.sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Na 15. sjednici Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo i uputila ga u skupštinsku proceduru. Obzirom da bi usklađivanje važećeg kantonalnog Zakona sa federalnim Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju dovelo do izmjena više od polovine temeljenog zakona, pristupilo se izradi novog zakona. U Nacrtu spomenutog zakona utvrđena je, između ostalog, obaveza Vlade Kantona Sarajevo da za svaku kalendarsku godinu donese odluku o iznosima novčanih podsticaja kao i o minimalnim uslovima za investiranje i rokovima za podnošenje zahtjeva. Vlada je utvrdila i Prijedlog Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima koja nije pretrpjela izmjene u odnosu na prošlogodišnju Odluku, a donosi se u sklopu realizacije projekta Predinvestiranja u imovinsko-pravno rješavanje i izgradnje primarne infrastrukture za pokretanje nove stambene izgradnje. Za realizaciju ove Odluke nisu potrebna finansijska sredstva jer su ista obezbjeđena i realizovana u budžetima KS u ranijem periodu. Vlada je prema Skupštini Kantona uputila i Prijedlog Odluke kojom je dala saglasnost Fondu KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida da vrši korištenje, zaštitu i održavanje ratne džamije na planini Igman. Vlada je prihvatila izvještaje o poslovanju u protekloj godini sedam ustanova iz oblasti rada i socijalne zaštite i 14 ustanova nad kojim nadzor vrši Ministarstvo kulture i sporta KS. Iz nadležnosti Ministarstva stambenih poslova, Vlada je usvojila Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih fasada na području Kantona Sarajevo za 2011. godinu. Za ovu namjenu predviđeno je 200.000,00 KM koja će se realizirati prema rang listi u skladu sa zahtjevima lokalnih zajednica. Takođe je usvojen Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih krovova i procjena je da bi sa raspoloživih 640.000,00 KM za ovu namjenu moglo biti sanirano dva do tri krova objekata kolektivnog stanovanja na području svake sarajevske općine. U realizaciji ovogodišnjeg Programa sanacije "Velike opravke", koji podrazumijeva sanaciju zajedničkih dijelova objekata koji imaju više od 60 posto oštećenja, a tretiraju povratak interno raseljenih lica, planirane su aktivnosti na objektima u ulici Zagrebačka 5 (općina Novo Sarajevo) i ulici Franja Kluza 10 (općina Novi Grad) Sarajevo.