Uspostavljena centralna baza podataka o kvalitetu zraka na području Kantona Sarajevo

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo KS, Hidrometeorološkog zavoda FBiH i firme Dvokut-pro d.o.o. Sarajevo ozvaničili su danas uspostavljanje centralne baze podataka o kvalitetu zraka na području Kantona Sarajevo. Riječ je o Projektu uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema i web stranice pri kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo putem kojih će se objavljivati objedinjeni podaci sa tri automatske mjerne i dvije manuelne stanice u vlasništvu Kantona Sarajevo, te dvije stanice u vlasništvu Federacije. Podaci sa aktuelnim satnim presjecima, kao i dnevni i mjesečni izvještaji o vrijednosti kvaliteta zraka kontinuirano će biti dostupni putem stranice www.air-monitoring.ba. "Realizacijom ovog projekta, u saradnji sa pomenutim institucijama, Kanton Sarajevo unapređuje monitoring kvaliteta zraka i ispunjava obavezu umrežavanja postojećeg sistema podataka sa federalnom mrežom kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod. Konkretno, umrežene su automatske mjerne stanice 'Alipašino', 'Otoka', mobilna stanica, te manuelne stanice 'Higijenski zavod', 'Otoka' i 'Ilidža' u vlasništvu Kantona Sarajevo sa automatskim mjernim stanicama na Bjelavama i Ivan Sedlu koje su u vlasništvu Federacije. Na ovaj način osigurali smo preduslove za pravovremeno poduzimanje adekvatnih mjera u prevenciji i smanjenju zagađenja zraka, a sve u funkciji zaštite zdravlja građana i okoliša", istakao je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Abid Jusić. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Snježana Balta naglasila je da ovaj projekat osim institucionalnog ima i direktan značaj za građane koji u svakom momentu mogu pristupiti podacima prezentiranim na stranici. "Ovo se posebno odnosi na koncentracije sumpor-dioksida i čađi u zraku, čije su visoke koncentracije tokom grijne sezone posebno štetne za hronične bolesnike. Na ovom mjestu mogu pronaći i stručne preporuke Zavoda za javno zdravstvo kako postupati u slučaju prekomjernog zagađenja, odnosno kako se zaštititi od štetnog djejstva polutanata", dodala je direktorica Balta. Iako postojeća mreža osigurava bolje mjerenje, više podataka i kvalitetniju osposobljenost i mogućnost djelovanja, posebno u slučaju prekomjernog zagađenja, ministar Jusić je kazao kako je intencija Ministarstva da u što skorije vrijeme nabavi još minimalno tri stacionarne mjerne stanice koje bi se locirale na području Starog Grada, Stupa i Grbavice. Osim toga, Ministarstvo je izdvojilo 14.000,00 KM za rekonstrukciju automatskih stanica na Bjelavama i Ivan Sedlu, a po čijem će se završetku podaci sa ovih mjernih mjesta prezentirati na pomenutoj web stranici. Najavljeno je i da će se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima postupno realizirati projekat nabavke 16 mjernih stanica kojim bi se pokrila čitava teritorija Kantona.