Ekonomsko-socijalno vijeće podržava aktivnosti na donošenju Zakona o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo, Nacrt zakona o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo razmatrani su protekle srijede na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Vijeće je podržalo Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja u aktivnostima usmjerenim ka donošenju Zakona o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo. Ocijenjeno je da je ponuđeni tekst Nacrta Zakona dobra podloga za kvalitetno rješavanje gorućeg i dugogodišnjeg problema javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo. Vijeće također podržava Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede KS u opredjeljenju da u formi zakona uredi oblast šumarstva jer se radi o oblasti od bitnog društvenog značaja. Ocijenjeno je kako je bitno uskladiti aktivnosti koje se provode u donošenju ovog zakona na nivou nivou Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine radi izbjegavanja mogućih, budućih neusklađenosti predmetnih propisa. Vijeće je preporučilo Ministarstvu privrede KS da u narednim procedurama vezanim za izradu prijedloga ovog zakona u materijal uvrsti i kopiju Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koja se odnosi na Zakon o šumama a koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 36/09), te da se u obrazloženju jasno naznače odredbe koje se odnose na provedbu Presude. Predlagaču je sugerisano da posebno preispita zakonitost pojma “ukupno ostvareni prihod” koji se navodi u članu 60. Nacrta zakona o šumama Kantona Sarajevo. U okviru ove tačke dnevnog reda dogovoreno je da će socijalni partneri u narednih 15. dana Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti svoje prijedloge i sugestije na Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo a kako bi isti bili razmotreni u daljoj proceduri pripremanja predmetnog akta.