Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 30. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo – obavještenje medijima

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da će se UTORAK, 17. novembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u ONLINE formatu, uz direktan prijenos na Televiziji Sarajevo.

Materijali za ovu sjednicu nalaze se na WEB stranici http://skupstina.ks.gov.ba

Preostale tačke Dnevnog reda nastavka 30. radne sjednice su:

 1. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine
 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-hitni postupak;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice–Južne longitudinale;
 4.  Prijedlog odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo, broj: 01-04-38520/20 od 05.10.2020. godine;
 5. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo u svrhu izgradnje spomen-obilježja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu, na zemljištu označenom kao k.č. 40/27 k.o. Sarajevo IV;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ljuca Džemal);
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mahmutović Adil);
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Suljović Mirsad);
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina (Huremović Samir);
 10. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo;
 11. a) Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu;

    b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2020. godinu;

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove za 2020. godinu:

 1. Narodno pozorište Sarajevo;
 2. Sarajevska filharmonija;
 3. Pozorište mladih Sarajevo;
 4. Kamerni teatar ' 55  Sarajevo;
 5. MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS;
 6. Muzej Sarajeva;
 7. Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo ;
 8. Historijski arhiv Sarajevo;
 9. Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo ;
 10. Biblioteka Sarajeva;
 11. Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo;
 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2020. godinu;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu
 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart 2020. godine - avgust 2020. godine;
 2. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2019. godinu;
 3. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
 4. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg  obrazovanja  za 2019. godinu (zbirno);
 1. Inicijativa za donošenje Zaključka u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine;

 

Srdačan pozdrav,

Služba za protokol i press KS

17.11.2020 - 10:00