Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu peta radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 27. februara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za mjesec januar 2019. godine sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.01.2019-31.01.2019. godine;

3.Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"-skraćeni postupak;

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu;

6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;

7.Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-prečišćen tekst;

8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

9.a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3,izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;

9.b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida;

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo;

13.a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo;

13.b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;

14.a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo;

14.b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo;

15. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo;

16.a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo;

16.b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;

17.a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo;

17.b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo;

18. Informacija o stanju uzrokovanom poplavama na području Kantona Sarajevo;

19. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu.

 

Molimo vas da planirate dolazaka vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

27.02.2019 - 10:00