Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu nastavak 37. i 38. sjednica Skupštine KS- poziv medijima sa dnevnim redovima sjednica

Obavještavamo Vas da će se u SRIJEDU 27. augusta 2014. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 37. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo a po njenom okončanju održat će se i 38. radna sjednica Skupštine. Sjednice će se održati u ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/1.

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA 37. RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KS:

11. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Novi Grad;

12. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu:

 a) Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu;

 b) JU „Apoteke Sarajevo“;

 c) JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo;

 d) JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;

 e) JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo;

 f) JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;

 g) JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

 h) JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;

 i)  JUKS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu;

 j)  JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo;

 k) JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo;

 l)  JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

14.a) Izvještaj o poslovanju JU "Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima;

b) Program rada sa Finansijskim planom JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

15.a) Izvještaj o poslovanju JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima.

b) Program rada sa Finansijskim planom JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2014. godinu;

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju:

a) Javne ustanove "Narodno pozorište Sarajevo" za 2013. godinu;

b) Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" za 2013. godinu;

c) Javne ustanove "Pozorište mladih", Sarajevo za 2013. godinu;

d) Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo za 2013. godinu:

e) Javne ustanove "Sarajevski ratni teatar -SARTR" za 2013. godinu;

f) Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo" za 2013. godinu;

g) Javne ustanove "Muzej Sarajeva" za 2013. godinu;

h) Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog     naslijeđa,     Sarajevo" za 2013. godinu;

i) Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo" za 2013. godinu;

j) Javne ustanove "Collegium artisticum", Sarajevo za 2013. godinu;

k) Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva" za 2013. godinu;

l) Javne ustanove "Bosanski kulturni centar, Sarajevo” za 2013. godinu;

m) Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" za 2013. godinu;

n) Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo za 2013. godinu;

17. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2013. godinu;

18. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2013. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

19. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2013. godinu;

20. Izvještaj o provedbi Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta;

21. Izvještaji ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01. – 31.12.2013. godine;

 

INFORMATIVNI MATERIJALI:

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april  2014. godine

-Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2013. godini

 

DNEVNI RED 38. RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KS:

1. Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu;

6.Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima;

7. Nacrt zakona o podsticaju razvoja male privrede;

8. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo;

9. Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo;

10. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi dugoročnog kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION banke d.d. Sarajevo u iznosu do 7.000.000,00 KM;

12. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna  Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine, sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine ;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2014. godinu;

14. Prijedlog odluke o spajanju  Javnih ustanova kulture "Bosanski kulturni centar Sarajevo", "Collegium artisticum, Sarajevo" i "Sarajevo art" u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo";

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;

16. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama – voćnjak Glavica i kuća u Gornjoj Vogošći, Blagovac I br. 78;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"-Sarajevo za 2014. godinu;

18. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo;

19. Izvještaj iz oblasti sporta za 2013. godinu;

20. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu;

21. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJALI:

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj   2014. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni  2014. godine;

-Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 13.174.400,00;

- Informacija o podnošenju tužbe tužitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu od 123.244.762,00 KM.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 Također vas pozivamo da obavezno prijavite predstavnike vaše kuće na broj faxa 217- 546 radi njihovog akreditovanja.

 

 

27.08.2014 - 10:00