Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu će se održati četvrta radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se U SRIJEDU 17. JUNA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;

3. Prijedlog zakona o zakupu stana sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zakupu stana;

4. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu;

5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu;

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine;

7. Nacrt “B faze” izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine;

8. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2015. godinu";

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima;

11.a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2014. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

11.b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2014. godinu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

12. a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Opća bolnica prim. dr Abdulah Nakaš;

12. b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;

12.c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo;

12.d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu;

12.e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2015. godinu;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2015. godinu;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2014. godinu;

16. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2014. godinu;

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;

18. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine;

20. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2014. godinu;

21. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

22. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2015. godinu;

23. Izvještaj iz oblasti sporta za 2014. godinu;

24. Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Edukacijskog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu;

 

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period april 2015. godine

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

17.06.2015 - 10:00