U srijedu 36. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 20. decembra 2017. godine sa početkom u 09:00 sati održati 36. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a) Informacija Uprave KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 17.10-10.11.2017. godine, Izvještaj o radu v.d. članova Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 31.07-10.11.2017. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 20.09.2017. godine do 14.11.2017. godine, o poduzetim aktivnostima;

b) Informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u periodu od tri mjeseca;

3. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

4. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo-hitni postupak;

6. Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, uz predložene korekcije date u mišljenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršenju izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu;

12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići”;

13. Prijedlog odluke kojom se prihvata notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolničkog kompleksa bivše klinike za kožno-venerične bolesti “Dr. Ernest Grin”;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o nastavku realizacije Projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu RAU-BAU, lokalitet Šip, općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe”;

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

17. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo;

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo;

20. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo;

21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo;

23. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to:

a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 16 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.129.415,70 KM.

b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za četiri stana ukupne vrijednosti od 294.411,60 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 291.118,80 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 3.292,80 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12-prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Elviru Imamoviću u svrhu oblikovanja građevinske parcele;

25. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih;

26. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo;

27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

20.12.2017 - 09:00