U ponedjeljak 42. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 07. maja 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 42. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a) Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći-hitni postupak;

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima-hitni postupak;

5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola za okoliš i drvni dizajn na djelatnost obrazovanja odraslih;

6. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu"

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta “Austrijske kuće” između Kantona Sarajevo-Ministarstva pravde i uprave, Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta „Kosi lift“ Ciglane;

9. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Park-Višnjik”;

10.a) Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na lokalitetu MZ"Blagovac", na području Općine Vogošća;

10.b) Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela ulice na području Općine Vogošća;

11. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu;

13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu;

14. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2017. godine;

15. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

16.a) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

16.b) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

16.c) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

16.d) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

16.e) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

16.f) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

17.a) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu;

17.b) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu;

17.c) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu;

17.d) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2018. godinu;

17.e) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu;

17.f) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu;

17.g) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01-31.12.2017. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01- 31.12.2017. godine;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu;

20. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2017. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

21. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2017. godini;

22. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2017. godini;

23. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini;

24. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu;

25. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2017. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

26. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2018. godine.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 

07.05.2018 - 10:00