Poziv za nastavak 28. i za 29. radnu sjednicu Skupštine KS

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 10. maja 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, nakon koje će se održati i 29. radna sjednica Skupštine KS. Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednice dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA 28. RADNE SJEDNICE:

 

10. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31. 12. 2016. godine;

11. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

12. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu;

13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

 

 

DNEVNI RED 29. RADNE SJEDNICE :

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;

4. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

5. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;

6. Prijedlog zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo;

7. Prijedlog odluke o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Prijedlogom odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine i Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu na Nacrt “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine;

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";

9. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;

10. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

11. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2016. godini;

12. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2016. godini;

13. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2016. godini;

14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJALI:

-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP-a Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br. 2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11, u kojem su stradale dvije osobe;

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2017. godine;

-Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

10.05.2017 - 10:00