Vlada Kantona Sarajevo

U utorak osma radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se sutra 14.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati održati osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijali za sjednice dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 
DNEVNI RED :

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći-hitni postupak;
3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima-hitni postupak;
4. Nacrt Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj: 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko-građevinskog kamena) u ležištu "Duboki do", Općina Ilidža, sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o. Sarajevo;
6.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 1, izgrađenog u naselju Dobrinji V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;
6.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;
6.c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 1, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina
6.d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;
8.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo;
8.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo;
8.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;
9.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice -pijace" d.o.o. Sarajevo;
9.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo;
9.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;
10.a) Prijedlog odluke o davanju imena parku, na području Općine Centar-MZ "Marijin dvor-Crni vrh";
10.b) Prijedlog odluke o davanju imena trgu na području Općine Ilidža-MZ Hrasnica I";
10.c Prijedlog odluke o davanju imena trgu na području Općine Centar-MZ Trg oslobođenja-Centar";
11. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2018. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2018. godine;
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2019. godinu;
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“;
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu
15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;
16.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;
16.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu;
17.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu
18. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica;
19. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu;
20. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2019. godinu;
21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu;
22.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;
22.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2018. godinu;
22.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
22.l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018 godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
25. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina;
26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine;
27.Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.  

  

14.05.2019 - 11:00