U srijedu sedma radna sjednica Skupštine KS- poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 17. aprila 2019. godine sa početkom 10:00 u sati održati sedma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Tačka povučena;

3.Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak;

4. Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo;

5.Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH 2019.“;

6.Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

7.Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;

8.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";

9.Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2019. godinu";

10.Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo;

11.Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05-09.05.2019. godine;

12.Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima;

13.a)Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu;

13.b)Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" za 2019. godinu;

13.c)Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2019. godinu;

13.d)Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu;

13.e)Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu;

13.f)Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2019. godinu;

13.g)Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

14.a)Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu

14.b)Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

15.Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine;

16.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu;

17.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

18.Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

19.Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2018. godini;

20. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini;

21.Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini.

 

- Izvještaj o radu policijskog komesara za period oktobar-decembar 2018. godine;

- Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

- Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2018. godinu.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

17.04.2019 - 10:00