Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu deveta radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u srijedu 19.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati deveta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/
              

                                                           DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo-hitni postupak;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo-hitni postupak;
4. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:33/17);
5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo;
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;
8. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine;
9.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 1010 k.o. Sarajevo VII, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;
9.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 319/2 i 319/6 k.o. Kobilja glava, u skladu sa članom 11. i 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;
9.c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 1024/1 i k.č. 1024/2, k.o. Sarajevo VII, u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolnički kompleks bivše Klinike za kožno – venerične bolesti "Dr. Ernest Grin", za 2019. i 2020. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba") kao zakupca;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za prodaju motornih vozila javnom licitacijom koja se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva, odnosno Uprave policije, u predloženom tekstu;
12. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;
13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;
14. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01-31.12.2018. godine, podnesen od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
- Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2019.godine;
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2019. godine;
- Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2019-2021. godina.

19.06.2019 - 10:00