U srijedu 31. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 05. jula 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 31. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

                                                                                                                           DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo;
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva, odnosno uprave;
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad, koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine;
5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo;
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo;
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;
12.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu;
12.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2016. godinu;
12.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu;
12.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2016. godinu;
12.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2016. godinu;
12.f)Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu;
12.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2016. godinu;
12.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2016. godinu;
12.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
12.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2016. godinu;
12.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2016. godinu;
12.l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55 Sarajevo za 2016. godinu;
13.a) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
13.b) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
13.c) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
13.d) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
13.e) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
13.f) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;
14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine;
15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016. godinu;
17. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
18. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;
19. Izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2017. godine;
20. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

INFORMATIVNI MATERIJAL:
-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2017. godine;
-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2017. godine.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

05.07.2017 - 10:00