Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu 13. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 25. septembra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati 13. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.  

 
DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.03. do 30.06.2019. godine;
3. a) Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
3. b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova Odbora za žalbe javnosti;
5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate naknada za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo;
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama statuta JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;
8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za projekt „Javni prevoz Sarajevo“;
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo;
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i Adema Jašarevića u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;
11. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području općine Centar, na lokalitetu MZ "Trg oslobođenja-Centar";
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta – građevinske parcele koja se nalazi u naselju Rosulje, Općina Vogošća i koja je kao k.č. 1510/1 K.O. Vogošća (politička općina Vogošća) upisana u zk.ul.br. 2328 iste K.O., (P.L. 411 K.O. Vogošća) koji će Fond Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa prodavcem-Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Jošanička broj 80, (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva);
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o nastavku realizacije projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza, u kojem (projektu) se objekt kolektivnog stanovanja gradi na zemljištu označenom k.č. broj 591/13 K.O. Sarajevo Koševo (stari premjer), što odgovara k.č. broj 657/5 K.O. Sarajevo VI (novi premjer), za što se u cilju završetka II faze gradnje Kanton Sarajevo – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice obavezuje da finansira izgradnju završetka II faze radova u iznosu od 1.007.679,49 KM (slovima: jedanmilionsedamhiljadašeststotinasedamdesetdevet KM i 49/100 KM) sa porezom na dodatnu vrijednost, pri čemu ukupna procjena troškova za objekat iznosi 1.580.725,71 (slovima:jedanmilionpetstotinaosamdesethiljadasedamstotinadvadesetpet KM i 71/100 KM), sa porezom na dodatnu vrijednost, a što je vrijednost projekta po planskom proračunu broj: 01-04-23-1940/17 od 14.11.2017. godine, izračunata od strane Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. Predmetni ugovor se zaključuje između Kantona Sarajevo - Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općine Centar Sarajevo, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i „HIGIJENA“ d.o.o Sarajevo u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, općina Ilidža, sa privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “Amina trade” d.o.o. Sarajevo;
16. Nacrt odluke o obilježavanju javnih površina, institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području Kantona Sarajevo;
17. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;
18. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo;
19. Prijedlog teksta Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Grada Dalian (Narodna Republika Kina);
20. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu;
20. b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;
20. c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Pozorište mladih, Sarajevo za 2018. godinu;
20. d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2018. godinu;
20. e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2018. godinu;
20. f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2018. godinu;
20. g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajeva za 2018. godinu;
20.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu;
20. i)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu;
20. j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej „Alija Izetbegović“ za 2018. godinu;
20. k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

INFORMATIVNI MATERIJAL:
- Informacija Nezavisnog odbora o predmetu Edin Gačić;
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2019. godine;
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2019. godine;
- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2019. godine;
- Izvještaj o radu policijskog komesara za period april-juni 2019.godine;
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2019. godine;
- Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2018. godinu;
- Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2018. godinu (zbirno):
- Izvještaji radnih tijela.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

25.09.2019 - 10:00