Vlada Kantona Sarajevo

U ponedjeljak nastavak 33. radne sjednice Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 09. oktobra 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 33. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

 

10.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2016. godinu;

10.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu;

10.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

11.a) Izvještaj o poslovanju KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.b) Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.c) Izvještaj o poslovanju KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.d) Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.e) Izvještaj o poslovanju KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.f) Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu;

13. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;

14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu;

16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017. godine;

17. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01-31.12.2016. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

18. Izvještaj o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2017. godine;

19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

09.10.2017 - 10:00