U petak 45. i nastavak 44. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u PETAK 12. oktobra 2018. godine sa početkom u 09:00 sati održati 45. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Nakon održavanja ove sjednice zakazan je nastavak 44. radne sjednice sa početkom u 10:00 sati. Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijali za sjednice dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED 45. RADNE SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine;

b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu - hitni postupak;

4. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to:

a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje šest stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 392.122,50 KM;

b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao investitora, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za osam stanova u objektu B1-B, ukupne vrijednosti od 770.162,40 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 734.916,92 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 35.245,48 KM;

c) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao investitora, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 22 stana u objekti B1-A, ukupne vrijednosti od 1.614.853,80 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.490.376,97 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 124.476,83 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;

5.Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

 

DNEVNI RED NASTAVKA 44. RADNE SJEDNICE:

8. Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina;

9.Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Javne ustanove „Željeznički školski centar“, Javne ustanove „Studentski centar“ i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“;

12. Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-prečišćeni tekst;

13.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;

13.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;

14.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo;

14.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“;

16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;

19. Prijedlog odluke kojom se usvaja Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01-31.12.2017. godine;

20. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina;

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaljučivanje "Ugovora o kupoprodaji nekretnine", zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi "voćnjak 3 klase, površine 1700m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane;

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu;

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu;

24. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu;

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017.godinu;

27.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017.godinu;

27.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Apoteke Sarajevo za 2017. godinu;

27.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;

27.l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

27.m) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

28.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;

28.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu;

28.c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2018. godinu;

28.e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.j) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.k) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;

28.l) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

28.m) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

29.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2017. godinu;

29.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu;

29.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu;

29.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

29.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevoza 2017. godinu;

29.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“za 2017. godinu;

30.a) Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

30.b) Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

30.c) Izvještaj o poslovanju KJKP„POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

30.d) Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

30.e) Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

30.f) Izvještaj o poslovanju KJP SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

31. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine;

32. Izvještaj o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

33. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2017. godinu

34. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

35. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu;

36. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

37. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

38. Informacija o financijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2017. godinu (zbirno);

39. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

12.10.2018 - 09:00