Vlada Kantona Sarajevo

Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima sa Dnevnim redom

Obavještavamo Vas da će se U SRIJEDU 27. maja 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Dnevni red

 

1. Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima Kantona Sarajevo - skraćeni postupak

3. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo;

5. Prijedlog odluke o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks ”Tunel D-B” pod zaštitu;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01-31.12.2014. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu;

8. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo;

     b)  Prijedlog  odluke  o  potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo;

9. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2014. godine;

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

11.Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva:

a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju  Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

12. Izvještaji o poslovanju:

a) KJU „Porodično savjetovalište“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima;

b) KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima;

c) KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja"  za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima;

d) KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima;

13. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2014. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

14. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

15. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2014. godinu.

Informativni materijali: Izvještaji o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu za 2014. godinu, Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području KS za mjesec mart 2015. godine, Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2014. godini i Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2014. godini.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

27.05.2015 - 10:00