Vlada Kantona Sarajevo

Obavještenje o nastavku Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 16.04.2015. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

           - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju.        

               Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

            - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

               Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

            - Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo

            - Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo    d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar Muharem Šabić

            - Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti o razrješenju predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar Senad Hasanspahić

            - Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti o razrješenju člana Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar      Senad Hasanspahić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

            - Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora   društva "ZADRUGAR" d.d. Sarajevo

            Izvjestilac:  ministar Muharem Šabić

            - Prijedlog zaključka o obavezi kupovine mjesečne karte za prijevoz na posao i sa posla

            Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

              - Prijedlog zaključka o provođenju mjera u cilju stabilizacije KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

              Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

              - Prijedlozi rješenja:

               1.1. o razrješenju vršioca dužnosti predsjednice i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece  boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata-«IKRE», zbog isteka mandata;

               1.2. o imenovanju na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata-«IKRE»

 

 P R E M I J E R

 Elmedin Konaković

 

16.04.2015 - 10:30