Obavijest za nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 11.01.2018. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

 4. Izvještaj o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka
  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 5. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 6. Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca i Program sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve"

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 7. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine

  Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

20. Izvještaj o radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, za period od 30.10.2016. do 12.12.2017. godine

Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić

21. Informacija o hraniteljstvu kao posebnom obliku alternativnog zbrinjavanja djece i odraslih

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Informacija o provodjenju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine (za period od 01.01.2017.-30.06.2017.godine)

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

35. Aktuelna pitanja

 

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

11.01.2018 - 11:00