Nastavak osme radne sjednice Skupštine KS-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se 15. maja 2019. godine sa početkom u 11:00 sati održati nastavak osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijali za sjednice dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

                                                                  DNEVNI RED :

 

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu;

22.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;

22.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2018. godinu;

22.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

22.l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018 godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

25. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina;

26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine;

27.Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

15.05.2019 - 11:00