Nastavak 43. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 26. juna 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 43. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED:

7. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

11. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

13.a) Prijedlog odluke o razrješenju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;

13.b) Prijedlog odluke o imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;

15. Prijedlog odluke o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica, javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica;

16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići na djelatnost obrazovanja odraslih;

17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;

18. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih;

19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu;

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br. 6 - površine 141,22 m2, poslovnog prostora br. 7 - površine 42,59 m2 i dvoetažnog poslovnog prostora br. 8 - površine 146,89 m2, što ukupno iznosi 330,70 m2, čija ukupna kupoprodajna cijena iznosi 475.000,00 KM;

22. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo;

23. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo;

24. Prijedlog odluke o osnivanju podružnice u Kantonalnom javnom preduzeću “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo – “Podružnica 1” - Prača;

25. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“;

26.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;

6.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo;

26.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo;

26.d) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane- Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;

26.e) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice – pijace“ d.o.o. Sarajevo;

26.f) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo;

27.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;

27.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo;

27.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo;

27.d) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;

27.e) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo;

27.f) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo;

28.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo;

28.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža;

28.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo;

28.d) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo;

28.e) Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo;

29.a) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo;

29.b) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža;

29.c) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo;

29.d) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo;

29.e) Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo;

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije Odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“- potprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana „Kon-Tiki“ u spomen obilježje-Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine;

31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida;

32.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;

32.c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu;

32.e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2018. godinu;

32.j) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;

32.k) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.l) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

32.m) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

33. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “Aneks”;

34.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu;

34.b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu;

34.c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu;

34.d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2017. godinu;

34.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2017. godinu;

34.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu;

35. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

36. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

INFORMATIVNI MATERIJAL:

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2018. godine;

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2018. godine.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

26.06.2018 - 10:00