Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo sa preostalim tačkama dnevnog reda

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 15.08.2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24., 26., 30. i 32. redovne i 24., 25., 40. i 41. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekat “Javni prevoz Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

 

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Tekst sporazuma o priznanju troškova između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Edin Forto

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo za imenovanje direktora

Izvjestilac: sekretar Abid Fejzić

5. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova NO JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjel 11- Kabinet premijera Kantona, glava 07, potrošačka jedinica 0001- Press služba Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

7. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva”

Izvjestilac: ministar Mirvad Kur

8. Periodični konsolidovani izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i grada Sarajeva za period od 01.01. do 30.06. 2019. godine

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

11. Informacija Koordinacionog tijela za parafiskalne namete u Kantonu Sarajevo povodom Inicijative Udruženja poslodavaca za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

12. Informacija o radu ustanova socijalne zaštite u otklanjanju uzroka koji dovode djecu u kontakt sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

13. Informacija o provedenom Prvom nadzornom auditu 2019. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa prijedlogom Programa za poboljšanje SUK na nivou Kantona Sarajevo u 2019. godini

Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda Faruk Šahbegović

14. Izvještaj o stanju zaliha robnih rezervi na dan 30.06.2019. godine

Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

15. Prijedlog zaključka o izvršavanju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hodžić i Sirćo protiv Bosne i Hercegovine, apelacije broj: 34526/15 i 34530/15

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

16. Prijedlog zaključka o odobravanju investiranja raspoloživih javnih novčanih sredstava koja se nalaze na Jedinstvenom računu Trezora Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

17. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i razdjela 31 Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

19. Aktuelna pitanja

 

Materijali koji su usvojeni kao dopuna dnevnog reda:

- Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” i Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

- Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Prijeldog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

- Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za pokretanje procedure formiranja helikopterske jedinice i nabavke helikoptera

Izvjestilac: ministar Admir Katica

- Prijedlog zaključka o visini otkupne cijene pšenice rod 2019. godina

Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

 

15.08.2019 - 10:00