Dnevni red Treće sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

Treću sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve redovne, Prve vanredne i Druge redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/02).

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

            1. Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2015. godinu

             Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

            2. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini

             Izvjestilac: ministrica Karolina Karačić

            3. Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo za 2013. godinu

            Izvjestilac: ministrica Karolina Karačić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

            4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o privremenom obavljanju poslova predstavnika Ureda za predstavljanje u međunarodnim odnosima Kantona Sarajevo u Briselu za 2015. godinu i Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog predstavnika Ureda za predstavljanje u međunarodnim odnosima Kantona Sarajevo u Briselu za period 01.04.2015 – 31.12.2015. godinu.

            Izvjestilac: šefica Kabineta Lejla Mujkić

            5. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Ureda Kantona Sarajevo za predstavljanje u međunarodnim odnosima u Briselu za 2014. godinu.

            Izvjestilac: šefica Kabineta Lejla Mujkić

            6. Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2014. godine

            Izvjestilac: ministar Jasmin Helebić

            7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu "Službenih novina Kantona Sarajevo " za prvo polugodište 2015. godine

            Izvjestilac: ministar Enver Smajkan

            8. Aktuelna pitanja

 

      P R E M I J E R

 Elmedin Konaković

02.04.2015 - 10:00