Dnevni red Prve vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 -  Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 18. stav 2.  i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

                                                                                                                                  S A Z I V A M

Prvu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 31.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći       

                                                                                                                              D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/02).

1. Analiza finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
   Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković i ministrica Emira Tanović-Mikulec
2. Prijedlog zaključka o isplati akontativne plaće za uposlenike JU Osnovna muzička škola Ilidža     
   Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
3. Aktuelna pitanja                                                                                  

 

 P R E M I J E R

Elmedin Konaković

31.03.2015 - 09:00