Dnevni red Prve sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                               D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 89. i 90. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/02).
           
Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju
   Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković
2. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2015-2017.
   Izvjestilac: predsjednica Komisije Maida Fetahagić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbama, izjavljenim protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije Kantona Sarajevo
   Izvjestilac: predsjednica Komisije Milena Kadrić
4. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju    
   Izvjestilac:  predsjednica Komisije Milena Kadrić
5. Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva za 2014. godinu“ sa Programom za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajevo za 2015. godinu
   Izvjestilac: šefica Ureda Zlata Hašimbegović
6. Prijedlog zaključka o usvajanju pokretanja aktivnosti za recertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo koja će se održati u aprilu 2015. godine
   Izvjestilac: šefica Ureda Zlata Hašimbegović
7. Informacija u vezi sa pripremom i izradom Nacrta programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu
   Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić                            
8. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R                            
Elmedin Konaković

26.03.2015 - 10:00