Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Pete sjednice Vlade Kantona Sarajevo - nastavak

Obavještavamo Vas da će se nastavak Pete sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 23.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 

                                                                D N E V N I   R E D

 

                                                                     Iz nadležnosti Skupštine

 

           1. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

             Izvjestilac: ministar Jasmin Helebić

            2. Prijedlog odluke o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks ”Tunel D-B” pod zaštitu

             Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

            3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na  Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu

             Izvjestilac:  ministar Muharem Fišo

            4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2014.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu

             Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

            5. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu

            Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

            6. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2014. godinu

            Izvjestilac:ministrica Emira Tanović-Mikulec

            7. Informacija o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, za 2014. godinu

            Izvjestilac: ministar Enver Smajkan

 

Iz nadležnosti Vlade

 

            8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja

            Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

            9. Prijedlog odluke o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup, najpovolјnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu

            Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

            10. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

            Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

            11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju domena i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo

            Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

            12. Izvještaj o realizaciji Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Srajevo za 2014. godinu

            Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

            13. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o  imenovanju  v.d. člana Upravnog odbora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, na period do tri (3) mjeseca

            Izvjestilac:ministrica Emira Tanović-Mikulec

            14. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika za 2014. godinu

            Izvjestilac: ministar Enver Smajkan

            15. Prijedlog zaključka o prihvatanju najpovoljnije ponude ortačke grupe koju zastupa gospodin Nijaz Skenderagić po Javnom pozivu za prodaju metodom neposredne pogodbe, objavljenom u listu “Dnevni avaz” 13.01.2014. godine. a za predmet prodaje: Zemljište sa zgradom u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik, k.o. Gruž

            Izvjestilac: direktor Sead Kamarašević

            16. Prijedlog zaključka za održavanje građevinskih objekata i javne rasvjete na novoizgrađenim pješačkoj komunikacijama- 2 (dva) podhodnika na lokalitetu Stupske petlje

            Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

            17. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije redovnog i vanrednog odražavanje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2014. godini iz nadležnosti Minastarstva saobraćaja – Direkcija za puteve

 Izvjestilac: direktor Adem Zolj

            18. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

23.04.2015 - 10:00 do 12:00